קוד אתי

העמותה מקבלת על עצמה לפעול לפי הקוד האתי כפי שפורסם ברשומות של משרד הרווחה ביום 21-03-2018 כדלהלן;

חלק ראשון – עקרונות ליבה מחייבים

 • ערכי יסוד כלליים

אלה עקרונות היסוד המכוונים ומנחים את העמותה בפעולתה:

 • מימוש מטרות: העמותה תשאף לממש את המטרה שהציבה לעצמה, לספק מזון למי שסובל מאי בטחון תזונתי ולשפר בכך את איכות חייו.
 • כבוד האדם: העמותה תפעל בכל הליכותיה תוך שמירה על ערכי כבוד האדם ושאר זכויות האדם.
 • זכות האדם לקיום בכבוד: העמותה תפעל מתוך הכרה בזכות האדם לחיים, לבריאות ולקיום בכבוד.
 • הזכות לפרטיות וצנעת החיים של הפרט: העמותה תכבד את הזכויות לפרטיות ולצנעת החיים הנתונות לכל אדם, ותשמור במיוחד על פרטיותם של מבקשי הסיוע במזון.
 • שוויון ואיסור הפליה: העמותה תנהג בשוויון ביחס למקבלי הסיוע ולא תפלה ביניהם מטעמי גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי וכיוצא באלה; למרות האמור, הפניית סיוע במזון לקהל יעד מסוים, שהעמותה חפצה לקדם ולהיטיב עמו במיוחד בהתאם למטרותיה, לא תיחשב הפליה פסולה, ככל שמדובר בקבוצה בעלת צרכים מיוחדים, כדוגמת אנשים עם מוגבלויות או ניצולי שואה, או קבוצה אחרת הזקוקה במיוחד לסיוע זה, או יוצאי מדינה או עיר מסוימת בחוץ לארץ וכיוצא בכך, ובלבד שאין בכך כוונה להדיר קהלים אחרים, וככל שהדבר מתיישב עם הסדרי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א-2000[1]. בתחומי אותו קהל יעד לא תותר הפליה פסולה מכל סוג שהוא.
 • יושר, יושרה והגינות: העמותה תנהג ביושר, ביושרה, בצדק ובהגינות, בסובלנות וברגישות כלפי כל המעורבים בניהול העמותה פנימה, לרבות ביחס לעובדיה ומתנדביה וכלפי כל גורמי החוץ שעימם היא באה בקשר ובמגע.
 • ניהול ראוי ותקין: העמותה תפעל על פי כללי הניהול התקין מתוך אחריות, יעילות ומקצועיות; העמותה תשאף לשפר ולייעל את תפקודה, תוך ערנות לצרכים המשתנים של האוכלוסייה והכרה בצורך למצות בדרך מיטבית את משאביה.
 • שקיפות: העמותה תקפיד על שקיפות בכל דרכי התנהלותה, בכפיפות להוראות הדין, ובין היתר תחשוף בפירוט את מטרותיה, מקורות משאביה- ובהם תרומות ותמיכות, היקף המשאבים, היקף התקציב, מקורותיו ודרכי חלוקתו, גילוי נושאי משרות בעמותה, וכן פרטים על קהל היעד אליו מכוון הסיוע, בכפוף לשמירה על פרטיותם של מקבלי הסיוע.
 • איסור על ניגוד עניינים: הגורמים הפועלים מטעם העמותה יקפידו על האיסורים החלים על ניגוד עניינים בביצוע תפקידם, לפי כל דין.
 • איסור על הפקת טובות הנאה אסורות: הגורמים הפועלים מטעם העמותה יימנעו מהפקת טובת הנאה חומרית בלתי הוגנת ובלתי ראויה, הנובעת מפעילותם בעמותה.

(יא)   איסור על קבלת תרומות הנגועות באי חוקיות: העמותה תימנע מקבלת תרומות אשר ידוע לה, או שבנסיבות העניין עליה לדעת, כי הן נגועות באי חוקיות.

(יב)    שלטון החוק: העמותה משתיתה את פעולותיה על הכרה בחובה לקיים ולכבד את עקרונות שלטון החוק.

 

 • עקרונות אתיקה מיוחדים לעמותה

עקרונות האתיקה המיוחדים לעמותה עוסקים במישור התנהלות העמותה כלפי פנים וכלפי חוץ:

 • כללי אתיקה בהתנהלות הפנימית של העמותה

            בהתנהלותה הפנימית, העמותה תקפיד על כללי הניהול התאגידי המוסדרים בחקיקה ובנהלי העבודה הפנימיים שהיא תקבע לעצמה לפי הצורך, תוך התחשבות  בתפקידה כבעלת אופי ציבורי בתחום הרווחה והצדק החברתי; העמותה תקפיד, בין היתר, על כללים אלה:

 1. דרכי השימוש בתרומות כספים ומזון: העמותה תשתמש בתרומות כספים ומזון אך ורק למטרות לשמן ניתנו, ולא תבצע סחר במזון שנתרם.
 2. עירוב פעילות מסחרית בפעילות חלוקת מזון: העמותה תימנע מעירוב פעילות מסחרית בפעילות חלוקת מזון, אלא אם כן הפעילות המסחרית נועדה כל כולה לסייע ולתמוך בחלוקת המזון ובסיוע לנזקקים, או במטרות העמותה האחרות ובתנאי שכל הרווחים המופקים ממנה מושקעים במימוש מטרת החלוקה.
 3. חובות מנהלי העמותה כלפי העמותה: מנהלי העמותה חבים חובת אמונים כלפי העמותה וכלפי הציבור אותו משרתת העמותה; עליהם לפעול תוך הפעלת שיקולים מקצועיים וענייניים בלבד, ובלא שיקולים זרים כלשהם, לשם קידום ומימוש מטרות העמותה, ללא משוא פנים, ובלא ניגוד עניינים; עליהם להימנע במסגרת תפקידם מקבלת טובות הנאה בלתי הוגנות ובלתי ראויות הנובעות מפעילותם בעמותה, לרבות טובות הנאה אישיות כאמור מתורמים, ממקבלי סיוע מהעמותה, או מגורמים אחרים.
 4. העמותה תביא בחשבון, בעת שהיא קובעת את שכר מנהליה, את החשיבות שבעמידתו על שיעור סביר והוגן ההולם את היקף פעילות העמותה ואופי פעולתה, ובהתחשב בחובתה לנצל את משאביה לחלוקת מזון לנזקקים.
 • כללי אתיקה החלים על עמותה כלפי גורמים חיצוניים

העמותה תקיים את הכללים הבאים ביחסיה עם גורמים חיצוניים עימם היא מקיימת קשר:

 1. יחס העמותה כלפי מקבלי הסיוע

העמותה תקפיד על יחס הוגן וראוי כלפי מקבלי הסיוע, בעיקר במובנים אלה:

 • א. שמירה על כבוד האדם: העמותה תקפיד על כבודו האישי של מקבל הסיוע הן בהתייחסותה היא כלפיו, וככל שידה משגת גם בהגנה עליו מפגיעה אפשרית בידי גורמים אחרים הבאים עמו במגע בזיקה לפעולות העמותה, כגון אמצעי תקשורת, אנשי ציבור למיניהם, תורמים ואחרים.
 • ב. הגנה על פרטיות מקבל הסיוע:
 • העמותה תכבד את פרטיותו של מקבל הסיוע, ותקפיד על חסיון זהותו וסודיות הפרטים הנוגעים אליו; העמותה תעשה כל שביכולתה על מנת להגן על מקבל הסיוע ובני משפחתו הסמוכים על שולחנו מפני חשיפת זהותם בפומבי, ותבטיח רמת סודיות גבוהה ביחס אליהם; היא תפעל ככל יכולתה על מנת למנוע מגורמים אחרים מלהפר את זכותם של מקבלי הסיוע לפרטיות ולצנעת חייהם, וזאת גם אם מטרת החשיפה נועדה או עשויה לסייע לעמותה להרחיב את פעילותה הפילנטרופית באמצעות גיוס כספים או בדרכים אחרות; ואולם הסכמה תקפה מדעת ומרצון חפשי של מקבל סיוע בגיר לחשיפת זהותו ברבים לא תיחשב הפרת חובה לעניין זה.
 • העמותה תימנע מהפעלת אמצעי שכנוע, לחץ, דרכי פיתוי או שתדלנות על מקבל סיוע, ותימנע מלהבטיח לו טובות הנאה כלשהן בעבור הסכמתו לחשוף את זהותו ברבים.
 • הסכמתם של מקבלי סיוע שהינם קטינים או בעלי כשירות קוגניטיבית מוגבלת להיחשף ברבים בקשר לנזקקותם, לא תכשיר את הפגיעה בפרטיותם, וזאת אף אם ניתנה לכך הסכמה של אפוטרופוס מטעמם.

 

 • ג. כיבוד ערך השוויון ביחס למקבלי סיוע: העמותה תנהג בשוויון כלפי כל מבקשי הסיוע ותימנע מהפליה פסולה ביניהם, הכל כאמור בסעיף 3(ה) לתוספת זו.
 • ד. יחס הוגן וראוי כלפי מקבלי הסיוע: העמותה והגורמים הפועלים מטעמה ינהגו ברגישות, התחשבות, סבלנות וסובלנות כלפי ציבור מקבלי הסיוע; הם ידאגו לקיומה של סביבת פעילות נעימה ומסבירת פנים למבקשי הסיוע;

במקרה של התנהגות חריגה מצד מקבל סיוע, תפעיל העמותה, במידת האפשר, אמצעים מתונים להסרת החריגה, תוך התחשבות בה בעת בצרכיהם של מבקשי הסיוע האחרים, ובצורך למנוע מהם סבל ופגיעה.

 

 • ה. טיב המזון, הרכבו, איכותו וכמותו:
 • העמותה תדאג לכך שמזון שהיא מספקת למקבלי סיוע יעמוד ברמה סבירה מבחינת כמותו, טיבו, איכותו, ותקינותו למאכל, תוך התחשבות, בין היתר, בסימון התאריכים שנוגעים לצריכת המזון, המופיעים על גבי המצרך; במידת הצורך, תיתן העמותה למקבלי הסיוע הסברים בדבר איכות המזון.
 • העמותה תשתדל ככל האפשר לספק מזון מגוון ובריא, תוך שימת לב להעדפות קהלים שונים של מקבלי סיוע על רקע תרבותי, מסורתי, דתי או עדתי; היא תימנע מאספקת מצרכים העלולים לגרום נזק לבריאות, כגון אלכוהול (למעט יין לשבתות וחגים) וטבק.
 • העמותה תשמור על כללים של ניקיון ותברואה בהכנת האוכל, בהגשתו ובחלוקתו; היא תקפיד על תנאים נאותים של אחסון, קירור, הובלה וחלוקה של המזון כדי להבטיח את בריאות מקבלי הסיוע; כן תינתן תשומת לב לאסתטיקה בהגשת האוכל או בחלוקתו.
 • ו. תנאים ודרכים לחלוקת המזון:
 1. תנאים מוקדמים למתן סיוע במזון:
 • העמותה תקבע לעצמה את הכללים המנחים אותה במתן הסיוע במזון; הכללים יהיו נגישים לעיון הציבור, ויפורסמו בכל דרך יעילה הנראית לעמותה; עמותה שיש לה אתר אינטרנט, תפרסם את כלליה העדכניים באתר; עמותה שעיקר פעילותה בתחום המזון תפרט את כלליה למתן סיוע במזון כנספח לדוח המילולי השנתי המוגש לרשם העמותות.
 • העמותה תשקול שיקולים ענייניים בלבד במתן הסיוע במזון, ותימנע מהתניית חלוקת המזון במילוי תנאים מוקדמים בידי מקבל הסיוע, שאינם קשורים במצב נזקקותו, כגון מעורבות בפעילות דתית, פוליטית או אידיאולוגית.
 • העמותה תימנע מדרישת תמורה כספית ממשית ממקבל הסיוע עבור המזון, להוציא תשלום סמלי. העמותה לא תסרב לתת סיוע למי שטוען כי אין בידו לשלם תשלום זה.
 • אין באמור לעיל כדי למנוע מעמותה לבקש ממקבלי סיוע עזרה בהתנדבות בהפעלת שירותיה, תוך התייחסות ליכולותיהם ולהתאמתם לבצע תפקידים שונים בעמותה, ובלבד שעזרה כאמור לא תהווה תנאי למתן הסיוע במזון.
 1. דרכי חלוקת המזון

העמותה תדאג לשמור במידת האפשר על פרטיות מקבלי הסיוע, בין בבתי תמחוי ובין בחלוקת מזון לבתים ובנקודות חלוקה; מידע על מקבלי המזון לא ייחשף אלא במידה הדרושה לביצוע פעילות אספקת המזון; העמותה תדאג להצניע את זהותה בביצוע חלוקת מזון לבתים ובנקודות החלוקה, ותפעל להקטנת חשש לפרסום ההליך בידי גורמים שונים, העלול לפגוע בפרטיות מקבלי המזון.

 1. יחס העמותה כלפי התורמים

העמותה והפועלים מטעמה ינהגו בהגינות כלפי התורמים ובניקיון כפיים ביחס לתרומות המתקבלות על ידם, כדלקמן:

 • א. חוקיות התרומה

העמותה תפעל בטוהר מידות ובניקיון כפיים ביחס לתרומות המתקבלות על ידה, ובין היתר היא תימנע מקבלת תרומה כאשר היא יודעת, או אמורה בנסיבות העניין לדעת, כי היא נגועה באי חוקיות.

 • ב. דרכי גיוס תרומות
 • העמותה תנהל את מערכת גיוס התרומות בדרכים הוגנות, ישרות ומכובדות, ותימנע מתחרות בלתי הוגנת עם גופים אחרים העוסקים בפעילות גיוס תרומות.
 • העמותה תפעל בהגינות וברגישות הראויה בפנייה לתורמים לצורך גיוס כספים.
 • העמותה תקפיד בבחירת הגורמים שינהלו מטעמה את גיוס הכספים, ותבטיח את כשירותם המקצועית לתפקיד ואת עמידתם בכללי היושר, ההגינות וכבוד האדם בביצוע תפקיד זה.
 • העמותה תקפיד על קיום יחס הולם בין העלויות המושקעות בפעילות גיוס הכספים לבין היקפן של התרומות, על פי העניין, והמחזור הכספי של העמותה.
 • העמותה תקפיד על כך שהתמורה המשתלמת למגייס התרומות מטעמה תהיה הולמת והוגנת ולא תחרוג מכך.
 • ג. יחס העמותה לתורמים
 • העמותה תנהג ביחס הוגן וראוי כלפי התורמים, ובין היתר תקפיד על כך שהתרומה תינתן מתוך רצון חופשי של התורם, ובהתאמה למטרות העמותה.
 • העמותה תימנע מהפעלת לחץ, הטרדה, הפחדה, או כפייה כלפי תורם כדי להניעו להעניק תרומה.
 • העמותה תשמור על פרטיות התורם, ותימנע מעשיית שימוש במידע אודותיו בלא הסכמתו, בכפוף לחובות הדיווח הקבועות בדין, ולכללי שקיפות התרומות בקוד אתי זה.
 • העמותה תדווח לתורמים בדיווח עיתי, לפחות אחת לשנה, על דרכי השימוש שהיא עושה בתרומות שהעניקו לה. הדיווח ייעשה בין אם על ידי פרסום באתר העמותה באינטרנט, ובין אם על פי בקשת תורם, באחד מאמצעי הדיווח המקובלים.
 • ד. דבקות בביצוע המטרות שלשמן ניתנה התרומה
 • העמותה תקפיד להשתמש בתרומות למטרות שלשמן הן ניתנו – בין תרומות בכסף ובין תרומות במזון; כאשר תורם מגדיר מראש את יעדי התרומה, תכבד העמותה יעד זה, ובלבד שהעמותה תימנע מלהסכים לתנאים המוכתבים על ידי תורם ככל שהם נוגדים את החוק או את כללי האתיקה החלים עליה, או שהם חורגים ממטרותיה ומתכליות פעולתה.
 • ככל שהתורם אינו קובע יעד ספציפי לתרומה, או שהיעד מתואר בצורה כללית, תהיה העמותה רשאית להשתמש בתרומה במסגרת מטרותיה, ובלבד שהדבר אינו עומד בניגוד לכוונתו של התורם.
 • ככל שהעמותה אינה ערוכה לקיים את הוראות התורם, עליה להימנע מקבלת התרומה.
 • אם יתברר לאחר מעשה כי העמותה אינה יכולה לקיים את המטרה שלשמה ניתנה התרומה, או שהיא מבקשת לסטות מהמטרה מטעם ענייני, עליה לפנות לתורם ולבקש את הסכמתו לשינוי, או להחזיר לו את כספי התרומה.
 • ה. שקיפות בהצגת התרומות ודרכי השימוש בהן

העמותה תנהג בשקיפות בהצגת מקורות התרומות שבאמצעותן היא פועלת, בכפוף להסדרי הדין בעניין חובות הדיווח ומתן תרומות בעילום שם, וכן ביחס לדרכי השימוש בהן. שקיפות זו נדרשת כלפי הציבור הרחב, וכן כלפי גורמי הפיקוח על העמותות, וציבור התורמים בפועל ובכוח.

 1. יחסי העמותה והתקשורת
 • העמותה תימנע, ככל שהדבר נתון בידיה, מחשיפת זהותם של פרטים מקבלי סיוע בפני אמצעי התקשורת, בין בשמם ובין בצילום פניהם או בהשמעת קולם. כלל זה חל גם במקום שהסיקור והחשיפה מכוונים או עשויים לסייע לעמותה בפעילותה, ואף כאשר יש בכך כדי לעזור לפרט שזהותו נחשפת כאמור;
 • החריגים להוראה זו והכללים ביחס לקטין ולבעל כשירות קוגניטיבית מוגבלת מפורטים בסעיף 4(ב)(1)(ב)(3) לעיל.
 • על עמותה לעשות כל שביכולתה על מנת להבטיח פרסום תקשורתי אחראי והוגן ביחס לפעילותה, הנשען על עובדות אמיתיות.

 

 1. יחס העמותה עם גורמי השלטון המרכזי
 • העמותה, בקבלה תמיכה מהמדינה, תקיים בתום לב את מכלול התנאים הנדרשים לצורך כך, תוך הקפדה מיוחדת על חובות השקיפות, הגילוי והדיווח.

 

העמותה תקיים בתום לב את תנאי הפיקוח התברואתי שהמדינה מפעילה באמצעות מערכות השלטון המרכזי והמקומי, ותשתף פעולה עם רשויות השלטון בתחום זה.